Õppekorralduse alused

Üldsätted

OÜ Medinar (12514336, edaspidi kooli pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Medinar (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

 • Kool korraldab arstidele suunatud tööalast täiendkoolitust.
 • Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
 • Õppetöö toimub koolitustena septembrist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel
 • Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 • Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
 • Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.
 • Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.
 • Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.
 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
 • õppekava nimetus;
 • õppe eesmärk;
 • õpiväljundid;
 • õppekava koostamise alus;
 • sihtgrupp;
 • õppekeel;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite  saavutamisel;
 • õppe sisu;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppemeetod;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
 • Medinari õppekavade struktuur vastab Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele
 • Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab kooli pidaja

Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, arve tasuja andmed, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tõendi väljastamise jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

Koolitusele registreerumine
Koolitustel ja seminaridel osalemine toimub ainult eelregistreerimise alusel. Registreeruda saab internetis www.medinar.ee või e-posti teel medinar.info@gmail.com . Konkreetsest koolitusest osavõtuks tuleb ennast registreerida hiljemalt 15 päeva enne koolituse algust ja hiljemalt 5 päeva enne koolituse alguskuupäeva tasuda koolituse maksumus. Registreerunutele saadame enne kursuse toimumist e-postiga kutse, kus on kirjas kursuse toimumise täpne koht ja algusaeg.
Kui Teil ei ole võimalik kursusel osaleda, palume oma otsusest kindlasti teatada e-postile medinar.info@gmail.com hiljemalt 5 päeva enne kursuse algust.

Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel medinar.info@gmail.com .

Koolitusgrupi komplekteerimine
Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

Koolituse alustamisel koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Koolituse toimumise eelduseks on vähemalt    kahekümnest (20) osalejast koosneva grupi olemasolu.

Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt viiepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppijale koolituse tasu tagasi. Kursuse toimumise eelduseks on vähemalt 20 osavõtjat. Kui kursus jääb osavõtjate vähesuse tõttu ära, teatatakse sellest 10 päeva enne kursuse toimumist ja makstud osalustasu tagastatakse.

Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu

Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel

Koolituse läbimist tõendab Medinari poolt väljastatav tõend.

Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

 

Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.

Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel  medinar.info@gmail.com

Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 90% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel 5-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui  5 päeva enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Koolituse katkestamine
Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata.

Õppija õigused ja kohustused
Õppijal on õigus:

 • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
 • Saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
 • nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;
 • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
 • saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus

Õppija on kohustatud:

 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
 • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.

Lektorite kvalifikatsiooninõuded
Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Vaidluste lahendamise kord
Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtus.

Registreeru koolitusele